Tworzenie dokumentacji dla mieszanin i substancji chemicznych

Tworzenie dokumentacji mieszanin i substancji chemicznych zgodnie z REACH, CLP 

  1. Tworzenie dokumentacji dla substancji i mieszanin chemicznych stosowanych w środowisku pracy i wprowadzanych do obrotu.
  2. Ocena gotowych kart charakterystyki pod kątem ich zgodności z aktualnymi przepisami wraz z programem naprawczym.
  3. Opracowywanie  kart charakterystyki na podstawie pierwotnych danych (receptury).
  4. Przygotowanie kart charakterystyki z uwzględnieniem nowych zasad klasyfikacji i oznakowania zgodnych z rozporządzeniem CLP, REACH
  5. Opracowywanie etykiet dla substancji i mieszanin chemicznych z uwzględnieniem nowych zasad klasyfikacji i oznakowania.
  6. Pomoc przy rejestracji produktów biobójczych.
  7. Tłumaczenie kart charakterystyki.