Wykaz emisji odpadów

 • Sporządzamy wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska,
 • Naliczamy wysokości należnych opłat za korzystanie ze środowiska,

Sprawozdania za korzystanie ze środowiska są sporządzane raz do roku, termin składania upływa 31.03.2014 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232)
Uregulowania prawne dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska można znaleźć w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232).

Opłata za korzystanie ze środowiska ponoszona jest za:

 1. Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
 2. Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
 3. Pobór wód,
 4. Składowanie odpadów.

Wysokość przedmiotowych opłat zależy od:

 1. Ilości i rodzaju gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza,
 2. Ilości i jakości pobranej wody oraz od tego, czy pobrano wodę powierzchniową czy podziemną, a także od jej przeznaczenia
 3. Ilości, stanu i składu ścieków wprowadzonych do wód lub do ziemi oraz od ich rodzaju
 4. Ścieki jako wody chłodnicze od temperatury tych wód
 5. Wielkości, rodzaju i sposobu zagospodarowania terenu, z którego odprowadzane są ścieki (wody opadowe i roztopowe)
 6. Rodzaju substancji zawartych w ściekach i ich ilości albo od wielkości produkcji ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych, wyprodukowanych w obiektach chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych
 7. Ilości i rodzaju składowanych odpadów.