DZPW – Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem

Kiedy opracować DZPW

Każdy zakład, na terenie którego występuje zagrożenie wybuchem, zobowiązany jest do wykonania oceny ryzyka wystąpienia wybuchu oraz opracowania na tej podstawie dokumentu zabezpieczenia stanowisk pracy przed wybuchem.

Zagrożenie wybuchem w środowisku pracy związane jest z występowaniem atmosfery wybuchowej (mieszanina tlenu z łatwopalnymi pyłami, proszkami, cieczami, gazami czy też parami).

Przykładowe procesy technologiczne, w których istnieje konieczność przeprowadzenia oceny ryzyka wybuchu oraz opracowania dokumentu zabezpieczenia stanowisk pracy przed wybuchem:

  • lakiernie natryskowe,
  • lakiernie proszkowe,
  • stacje paliw,
  • procesy przerobu i obróbki żywic poliestrowych,
  • magazyny substancji łatwopalnych,
  • instalacje technologiczne transportu i magazynowania substancji sypkich,
  • silosy zbożowe,
  • piekarnie, proces rozładunku i magazynowania mąki,
  • stolarnie.

Dokument musi zawierać szczegółowe procedury zabezpieczenia stanowiska pracy, jego bezpiecznego użytkowania i sposobów ewakuacji w przypadku wystąpienia niebezpiecznego zdarzenia. Każdy pracownik, przed przystąpieniem do pracy na takim stanowisku, musi zostać zapoznany z niniejszym dokumentem.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa (Dz.U. Nr 138, poz. 931) narzuca obowiązek opracowania „Dokumentu zabezpieczenia stanowisk pracy przed wybuchem” (DZPW)

Cel opracowania DZPW

Celem opracowania dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem jest zapewnienie bezpieczeństwa i odpowiedniego nadzoru osób pracujących, w miejscach pracy gdzie atmosfera wybuchowa może wystąpić w ilościach zagrażających ich zdrowiu i bezpieczeństwu poprzez podejmowanie wszelkich możliwych działań organizacyjnych i technicznych polegających na eliminacji lub minimalizacji występowania atmosfer wybuchowych. Działania te powinny być nakierowane głównie na zapobieganie tworzeniu się atmosfery wybuchowej, zapobieganie wystąpieniu zapłonu atmosfery wybuchowej, ograniczenie szkodliwego efektu wybuchu.