Szkolenia w zakresie ochrony PPOŻ

Szkolenie przeciwpożarowe (wstępne, okresowe):

Szkolenie kierowane jest do pracowników oraz pracodawców. Treści szkolenia są dopasowane do specyfiki i potrzeb zakładu. Szkolenie podzielone jest na dwie części: część teoretyczną i praktyczną. W ramach części teoretycznej omawiana jest następująca tematyka:

  • zagrożenie pożarowe
  • zapoznanie z instrukcją pożarową obiektu
  • rozmieszczenie sprzętu pożarowego w obiekcie
  • oznakowanie pożarowe i ewakuacyjne
  • ewakuacja i procedury alarmowe
  • obsługa podręcznego sprzętu gaśniczego
  • pomoc poszkodowanym w pożarach

W ramach części praktycznej prowadzone są następujące działania:

  • ćwiczenia ewakuacyjne
  • ćwiczenia z posługiwania sie hydrantami wewnętrznymi oraz gaśnicami

 

Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu, zapewniając jego ochronę przeciwpożarową, obowiązany jest m.in.:
• ustalić sposoby postępowania na wypadek pożaru, klęski żywiołowej
lub innego miejscowego zagrożenia,

• zaznajomić pracowników z przepisami przeciwpożarowymi
Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm