Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego obiektów

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego obiektów mają obowiązek wykonać i wdrożyć właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109, poz. 719), które weszło w życie 30 czerwca 2010 r. określa zakres i zawartość instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Instrukcja powinna zawierać:

 1. Warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem.
 2. Określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe, gaśnice i sposoby poddawania ich przeglądom technicznym oraz czynnościom konserwacyjnym.
 3. Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia.
 4. Sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane.
 5. Warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania.
 6. Sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi.
 7. Zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami.
 8. Plany obiektów, obejmujące ich usytuowanie wraz z terenem przyległym, z uwzględnieniem danych dotyczących:
 • powierzchni budynku,
 • wysokości budynku,
 • liczby kondygnacji budynku,
 • odległości od obiektów sąsiadujących,
 • parametrów pożarowych występujących substancji palnych,
 • występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej (strefach pożarowych),
 • kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,
 • lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,
 • podziału obiektu na strefy pożarowe,
 • warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,
 • miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych, gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo i elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
 • wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,
 • hydrantów zewnętrznych i innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
 • dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony;

Uwaga!

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego wykonane przed datą 30 czerwca 2010 r. mogą nie zawierać wszystkich wymaganych danych. Nie było wówczas wymogów zamieszczania planów obiektów obejmujących ich usytuowanie i planów terenu przyległego.
Instrukcje takie powinny zostać poddane aktualizacji. 

Ponadto istnieje obowiązek poddawania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego okresowej aktualizacji co najmniej raz na 2 lata oraz po zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.