Szkolenia BHP

Szkolenia

Wykonujemy szkolenia z bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich grup zawodowych. Szkolenia prowadzone są przez wyspecjalizowaną kadrę posiadającą wykształcenie i doświadczenie ukierunkowane na problemy BHP.

Nie wolno dopuścić do pracy pracownika, który nie został  przeszkolony w dziedzinie bhp. Dopuszczenie do pracy takiego  pracownika stanowi naruszenie przepisów art. 2373 kp i jest wykroczeniem z art. 283 § 1 kp (zagrożonym karą grzywny). Każdy pracodawca  bierze odpowiedzialność za zdrowie i życie pracowników.

Szkolenia wstępne:

1) szkolenie ogólne

Szkolenie wstępne ogólne (instruktaż ogólny) – skierowany jest dla wszystkich nowo zatrudnionych pracowników, studentów odbywających u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniów szkół zawodowych zatrudnionych w celu praktycznej nauki zawodu.

Szkolenie to ważne jest do 1/2 roku dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami – dla pozostałych stanowisk do 1 roku czasu.

 

2) instruktaż stanowiskowy

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy (instruktaż stanowiskowy) przeprowadza się przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Instruktaż stanowiskowy dotyczy:

– pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych;

– pracownika przenoszonego na inne  stanowisko;

– ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.

Pracownik wykonujący pracę na kilku stanowiskach pracy powinien odbyć instruktaż stanowiskowy na każdym z tych stanowisk

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenia zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

 

Szkolenia okresowe:

1)  dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Szkolenia okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach robotniczych, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, nie rzadziej niż raz w roku.

2)  dla pracowników administracyjno-biurowych

Szkolenia prowadzone są w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego również w formie e-learningu. Szkolenia przeprowadza się nie rzadziej niż raz na 6 lat.

3)  dla  osób będących pracodawcami oraz innych osób kierujących pracownikami

Szkolenia prowadzone są w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego również w formie e-learningu. Szkolenia przeprowadza się nie rzadziej niż raz na 5 lat.

4)    dla pracowników inżynieryjno-technicznych

Szkolenia prowadzone są w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego.
Szkolenia przeprowadza się nie rzadziej niż raz na 5 lat.

5)    dla pracowników służby bhp i innych osób wykonujących zadania tej służby

Szkolenia prowadzone są w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego.
Szkolenia przeprowadza się nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.  (Dz. U. Nr 180-12542, Poz. 1860)